Przedmioty bez ceny minimalnej!!! Wygraj za 10 groszy!!!
» strona główna
Województwa:
· dolno?l?skie
· kujawsko-pomorskie
· lubelskie
· lubuskie
· ?ódzkie
· ma?opolskie
· mazowieckie
· opolskie
· podkarpackie
· podlaskie
· pomorskie
· ?l?skie
· ?wi?tokrzyskie
· warmi?sko-mazurskie
· wielkopolskie
· zachodniopomorskie

Pola?czyk Zdrój

Pola?czyk (gmina Solina) to miejscowo?? wypoczynkowa le??ca na skraju Bieszczadów, nad Jeziorem Soli?skim, w jednym z najpi?kniejszych zak?tków Polski. Z uwagi na swoje po?o?enie Pola?czyk jest du?ym i znanym o?rodkiem sportów wodnych. Sam Pola?czyk-Zdrój, gdzie znajduje si? najwi?kszy w Bieszczadach kompleks sanatoriów i domów wczasowych le?y na w?skim pó?wyspie, g??boko wcinaj?c si? w wody Jeziora Soli?skiego, na tzw. Cyplu Pola?czyka.

Pola?czyk – Zdrój zwany równie? „bieszczadzkim kurortem” w 1974 roku uznany zosta? za miejscowo?? uzdrowiskow?. Do jego g?ównych walorów leczniczych nale?? warunki klimatyczne oraz wyst?puj?ce tam wody mineralne: wodorowo-chlorkowo-sodowe, wodorowo-w?glanowo-chlorkowo-sodowe oraz wodoro-w?glanowochlorkowo-bromkowo-jodowe. Klimat jaki tu panuje to klimat podgórki o do?? du?ym nasileniu bod?ców klimatycznych, z dominacj? cech klimatu kontynentalnego. Najwi?kszy wp?yw na kszta?towanie si? stosunków klimatycznych wywiera znaczne oddalenie od morza. Du?y wp?yw ma tak?e nap?ywaj?ce z po?udnia powietrze znad Niziny W?gierskiej. Wspania?e warunki lecznictwa klimatycznego zapewniaj? tu dodatkowo malowniczo?? krajobrazu, pi?kne i atrakcyjne tereny wycieczkowe oraz bogactwo górskich lasów. Lasy w Gminie Solina stanowi? 705 jej powierzchni. S? to g?ównie lasy bokowo-jod?owe, z domieszk? szarej olchy, modrzewia, jaworu, grobu i osiki. Znajdziemy w nich równie? cis i brzoz?.

Przepi?kne bieszczadzkie krajobrazy, atrakcyjne cechy ?rodowiska przyrodniczego, leczniczego i krajoznawczego przyci?gaj? do Pola?czyk rzesze turystów, a kuracjuszom stwarzaj? wymarzone warunki do po?ytecznego zagospodarowania wolnego czasu. W?drówki piesze, rowerowe, w?dkarstwo, jazda konna, wypo?yczalnie ?ódek, rowerów i kajaków, rejsy statkiem po Jeziorze Soli?skim, o?rodek lotniarski, o?rodek szybowcowy (w Bezmiechowej), zim? – wyci?gi narciarskie – to wszystko sprawia, ?e tam po prostu nie mo?na si? nudzi?. Poza tym mo?na zwiedzi? liczne zabytki kultury ludowej, sakralnej oraz architektury. Do najciekawszych w Pola?czyk zaliczyc mo?na grecko-katolick?, murowan? cerkiew z 1907 roku (obecnie znajduje si? w niej ko?ció?), plebani? równie? z 1907 roku oraz kaplic? cmentarn? z 1909 r. W cerkwi na szczególna uwag? zas?uguje ikona Matki Boskiej z Dzieci?tkiem z XVIII wieku czczona jako cudowna ju? 1756 roku.

Niew?tpliw? atrakcja turystyczn? tego terenu jest ponad stuletnia górska kolejka w?skotorowa, nazywana potocznie „bieszczadzk? ciuchci?”, natomiast piesze w?drówki po Bieszczadach u?atwiaj? liczne i bardzo dobrze oznakowane szlaki turystyczne.

Opisuj?c walory turystyczne Pola?czyka nie sposób oczywi?cie pomin?? Zalewu Soli?skiego i Zapory Soli?skiej. Zapora wodna w Solinie to najwi?ksza tego rodzaju budowa w kraju, tworzaca Zalew Soli?ski o powierzchni 21 km.kw. Wybudowana zosta?a w latach 1960-1968. Zbiornik zajmuje 11 miejsce na li?cie najwi?kszych jezior w kraju, a jego brzegi po?o?one 420m n.p.m. pe?ne s? malowniczych, cichych, skrytych w lesie zatok i fiordów wciskaj?cych si? w doliny potoków wpadaj?cych do jeziora. Nad zalewem znajduje si? przysta?, z której statki odp?ywaj? latem praktycznie co 30 minut, oraz wypo?yczalnia sprz?tu wodnego.

Pola?czyk to przepi?kna miejscowo??, zapewniaj?ca wiele atrakcji o ka?dej porze roku. Wspomniane wcze?niej walory lecznicze tego terenu sprawi?y, ?e dzi? Pola?czyk-Zdrój dysponuje dobrze rozbudowana baz? sanatoryjno-wczosow?. Na nas?onecznionym stoku, schodz?cym ?agodnie do wód zalewu soli?skiego znajduje si? 5 sanatoriów, 3 domy wypoczynkowe oraz 3 hotele. SA tak?e pensjonaty, gospodarstwa Agroturystyczne i pola namiotowe. W Pola?czyk, w okresie sezonu turystycznego organizowanych jest wiele imprez kulturalno rozrywkowych, np. „Soli?skie Lato”, „?eglarskie Szanty”, czy „Polonijny Festiwal Dzieci?cych Zespo?ów Folklorystycznych”.

Profil lecznictwa:
- choroby uk?adu oddechowego,
- choroby uk?adu moczowego,
- choroby kobiece,
- choroby narz?dów ruchu i reumatologiczne,
- choroby uk?adu wydzielania wewn?trznego i przemiany materii

Zabiegi z jakich mo?na skorzysta?:
- wannowe k?piele lecznicze
- natryski wodolecznicze
- inhalacje ustnikowe i zbiorowe
- masa?e podwodne i suche
- kinezyterapia, elektro i ?wiat?olecznictwo
tekst z www.epodkarpacie.com

Województwo
podkarpackie

Województwo podkarpackie – po?o?one jest w po?udniowo - wschodniej cz??ci Polski. Zajmuje 17926 km2, podzielone jest na 20 powiatów, 4 miasta na prawach powiatów, posiada 160 gmin i 45 miast. O?rodkiem administracyjnym i siedzib? w?adz wojewódzkich jest Rzeszów. Najwi?ksze miasta to: Rzeszów, Przemy?l, Krosno, Mielec, Stalowa Wola.

Dzi?ki dobremu zagospodarowaniu terenu, licznym szlakom turystycznym, górskiemu obszarowi Bieszczad, licznym zabytkom jest to jeden z ciekawszych regionów turystyczno-wypoczynkowych Polski. Najch?tniej odwiedzanym regionem s? Beskidy Wschodnie z Bieszczadami, Beskid Niski, Pogórze ?rodkowo beskidzkie oraz Roztocze wspaniale nadaj?ce si? do uprawiania turystyki górskiej oraz narciarstwa. Utworzono tutaj Bieszczadzki Park Narodowy, który zachwyca ró?norodnymi formami skalnymi, czystymi rzekami cz?sto urozmaiconymi wodospadami, flor? i faun? (wspania?e doznania zapewnia znana „p?tla bieszczadzka” oraz przeja?d?ka kolejk? w?skotorow?). Wartymi odwiedzenia s? okolice jezior Soli?skiego i Myczkowskiego z dobrze rozwini?t? baz? turystyczn?. Region ten zajmuje tak?e wa?ne miejsce w?ród regionów leczniczych, dzi?ki licznym miejscowo?ci? posiadaj?cym status miejscowo?ci uzdrowiskowych (podstaw? s? wody mineralne). Ciekawostkami wartymi zobaczenia s? tak?e: Prze??cz Dukielska „Dolina ?mierci” oraz okolice Iwli z zachowanym pobojowiskiem z okresu 1944 roku. W ca?ym regionie mocno ?ywe s? tradycje kulturowe, liczne tradycje folklorystyczne, obrz?dy, kapele muzyczne i zespo?y.

Miejscowości w tym województwie:

· Ar?amów
· Baligród
· Baranów Sandomierski
· Bere?nica Wy?na
· Cisna
· Czarna
· Do??yca
· Jaros?aw
· Korzeniec
· Krosno
· Krzemienna
· Lesko
· Lubenia
· ?a?cut
· Myczkowce
· Pola?czyk Zdrój
· Przemy?l
· Rymanów Zdrój
· Rzeszów
· Serednica
· S?onne
· Smerek
· Solina
· Strzy?ów
· Ustrzyki Dolne
· Wetlina
· Wojtkowa
· Zaczernie
· Zawóz
Wybrałeś: wszystkie typy obiektów województwo: podkarpackie miejscowość: Pola?czyk Zdrój

znalezionych: 6, strona 1 z 2
<<<  - 1 2 -  >>>

Hotelik"Widok" pokoje i domki letniskowe

Pola?czyk Zdrój (poczta: Pola?czyk), ul.Bieszczadzka 15, tel. 013 4692058 [@]

Pola?czyk po?o?ony jest w centrum Bieszczadów, uwa?any jest za jeden z najpi?kniejszych zak?tków kraju. Dwa malownicze zalewy - Soli?ski i Myczkowiecki, przepi?kne bieszczadzkie krajobrazy to wymarzone miejsce do czynnego wypoczynku.Pola?czyk jest du?ym o?rodkiem sportów wodnych.     Naszym Go?ciom oferujemy: *10 komfortowych pokoi dwu, trzy osobowych *pokoje czteroosobowe typu studio (2+2) z ?azienkami, lodówkami, TV i balkonami *wi?kszo?? pokoi posiada szerokie ?ó?ka * domki 2 osobowe jednopokojowe (mo?liwa dos...
Oferta , w górach

Pokoje Go?cinne i Domki Letniskowe tel. 607 197 316

Pola?czyk Zdrój (poczta: Pola?czyk), Bieszczadzka 111 [@]

Oferujemy pokoje 2 i 3 osobowe (wi?kszo??  pokoi  wyposa?ona  jest   w  szerokie  ma??e?skie  ?o?a ) , ka?dy  pokój posiada ?azienk?, balkon,TV,radio,czajnik(cz??? pokoi posiada lodówki).Kuchenka mikrofalowa dost?pna dla wszystkich.W ka?dym pokoju znajduj? si? równie? materia?y informacyjne, co i gdzie mo?na zwiedzi? w okolicy . Osoby wypoczywaj?ce u nas maj? osobne wej?cie do swoich mieszka? niezale?ne od gospodarzy. W swojej ofercie posiadamy domk...
Oferta , w górach, nad jeziorem / zalewem

Noclegi u Franka

Pola?czyk Zdrój (poczta: pola?czyk), [@]

Zapraszamy Pa?stwa na wypoczynek nad jezioro soli?skie do miejscowo?ci Myczków.Oferujemy 5 pokoi z ?azienkami i 2 ze wspóln? ?azienk?. Wszystkie pokoje wyposa?one w du?e ma??e?skie ?ó?ka. W pokoju do dyzpozycji tv,radio,czajnik elektryczny. Posiadamy równie? pokoje z balkonami. Do dyspozycji go?ci w pe?ni wyposa?ona kuchnia,miejsce parkingowe,grill,mini plac zabaw. W pobli?u sklepy. Do jeziora oko?o 2km. Mo?na wypo?yczy? sprz?t p?ywaj?cy.
Oferta , w górach, nad jeziorem / zalewem, wśród pagórków, na wsi

Gazdówka u Janusza

Pola?czyk Zdrój, ul.Dworska 9, tel. 013 888 399 912 [@]

W naszym obiekcie oferujemy Pa?stwu pokoje 2 / 3 / 4 osobowe, ka?dy z prywatn? ?azienk?, lodówk? i TV. Pokoje oraz umeblowanie wykonane z drewna. Na tym samym pi?trze znajduje si? aneks kuchenny do dyspozycji go?ci. Pi?tro ni?ej znajduje si? kuchnia, w której przyrz?dzane s? domowe posi?ki dla go?ci. Posiadamy tak?e dwa domki wykonane z bali w stylu góralskim, posiadaj?ce pokój z kominkiem, ?azienk?, w pe?ni wyposa?on? kuchni? i dwie sypialnie na poddaszu. Oferujemy równie? P...
Oferta , w górach, nad jeziorem / zalewem, w lesie, wśród pagórków, na wsi

Pensjonat ESKAPADA

Pola?czyk Zdrój, ul. Równa 38, kom. 507146900;798456222 [@]

Pensjonat "ESKAPADA" usytuowany jest na obrze?ach Jeziora Soli?skiego w miejscowo?ci uzdrowiskowej Pola?czyk. Blisko?? jeziora sprawia, ?e nawet najbardziej wymagaj?cy mi?o?nicy sportów wodnych nie poczuj? si? zawiedzeni. W utworzonych przez wody Jeziora Soli?skiego zatokach mo?na wypo?ycza? kajaki, rowery wodne, ?aglówki - czyni?ce wypoczynek prawdziw? przyjemno?ci?. Równie? amatorzy górskich w?drówek oraz wycieczek rowerowych odnajd? tu co? dla siebie. Malowniczo po?o?one ...
Oferta , w górach, nad jeziorem / zalewem

znalezionych: 6, strona 1 z 2
<<<  - 1 2 -  >>>

OFERUJE.pl - 2017. Wersja: 0.5
| Portal Turystyczny OFERUJE.pl| hotele| podkarpackie pokoje| wczasy podkarpackie| Pola?czyk Zdrój pokoje